Изпитвателна лаборатория

Технологии и контрол

Отлично качество

Верни на принципа си да удовлетворяват всички нужди и очаквания на клиентите си, още през 2012 година Ръководството на дружеството взема важно управленско решение и обособява като самостоятелно звено в структурата си собствена изпитвателна лаборатория, в която да се изследва добитото месо за наличие на ларви на Trichinella spp. чрез метод на смилане на сборна проба с магнитна бъркалка, съгласно Регламент EС 2015/1375, Приложение I, глава I.

Лабораторията покрива всички изисквания на най-високия международен стандарт за лабораторно качество – БДС-EN-ISO 17025:2018, съгласно който е Акредитирана от Изпълнителна Агенция Българска Служба по Акредитация. Всички заинтересовани страни имат достъп до услугите на лабораторията, без каквито и да е затрудняващи, финансови или други условия. Процедурите, съгласно които функционира Изпитвателна лаборатория „Евронес“ се прилагат без дискриминация.

Изпитвателна лаборатория „Евронес“ удовлетворява и критериите за безпристрастност  посочени в  БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Тя е независима в степен, която се изисква по отношение на условията, при които  извършва услугите си. Ръководството на Лабораторията осъзнава своята отговорност по отношение на безпристрастността  на дейностите по изпитване и се ангажира с осигуряването й, чрез определяне и оценяване на рисковете за безпристрастност и предприемане на мерки за тяхното отстраняване или свеждане на влиянието им до минимум. Процесът се осъществява непрестанно. Персоналът на лабораторията гарантира безпристрастност, независимост на своите действия и конфиденциалност относно цялата информация получена или създадена в процеса на изпитване.

Висококвалифицираният персонал на лабораторията създава перфектни условия на обслужване, като високото качество на работа е основен приоритет на лабораторията.  В стремежа си към по-високо качество и елиминиране на грешки  в работата си, Изпитвателна Лаборатория „Евронес” е въвела процес за проследяване и индивидуализиране на всички  проби за изпитване чрез уникален за отделните проби вътрешен код. Така се гарантира проследимостта на пробите – от тяхното приемане, през изработването и подаването на полученият резултат от изпитване.

Засиленият контрол на извършваните изпитвания е от водещо значение за точността им, ето защо Изпитвателна Лаборатория“Евронес”към „Авалон Върджин“АД има изградена система за ежедневен вътрешен лабораторен контрол върху всички извършвани изпитвания, съобразена с изискванията за добрата лабораторна практика.  Резултатите от контролните проби доказват високата точност на изпитванията, които ние извършваме.  Лабораторията гарантира валидността на резултатите си като участва и в Национални системи за външна оценка на качеството. Нашите резултати са валидни и в чужбина.

Сертификат за акредитация

Анкетна карта за обратна връзка

Декларация от ръководството на лабораторията за безпристрастност, независимост и конфеденциалност

декларация от ръководството на фирмата за безпристрастност и независимост в дейностите на лабораторията

Процедура за управление на жалби

формуляр за регистриране на жалби

Политика за поверителност*

Авалон Върджин АД

ул."Васил Левски" 52,
гр. Левски - 5900
местност Арабаджица

Работно време

Понеделник-Петък:
8:00 - 19:00

Събота-Неделя:
8:00 - 18:00

Телефони

0896 82 82 89
0899 83 77 09

стац. 0650 99263

факс 0650 99439

Email

office@avalonvirgin.com

Pin It on Pinterest